Stypendium to okresowa i bezzwrotna pomoc przyznawana studentom i uczniom. Ma ona charakter finansowy. Otrzymują je osoby, które mają wybitne osiągnięcia naukowe bądź znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Określona kwota pieniędzy wypłacana jest co jakiś czas, przez pewien okres, jednak może mieć również postać jednorazowej zapomogi. Oba rodzaje stypendiów, czyli socjalne i naukowe pod względem podatkowym są traktowane w sposób jednakowy i w świetle prawa stanowią przychód dla osób, które je otrzymują. Jakie wyróżniamy typy stypendium i czym charakteryzuje się każde z nich?

Stypendium socjalne

Przysługuje uczniowi bądź studentowi znajdującemu się w szczególnej i trudnej sytuacji materialnej. Przyznawane zostaje na podstawie określenia zarobków. Każdego roku władze uczelni na czele z rektorem ustalają wysokość dochodu na jednego członka rodziny studenta, który ubiega się o przyznanie stypendium. Wysokość dochodu musi być jednak zgodna z pewnymi ramami ustalonymi prawnie. Osobą, która ogłasza wysokość tej kwoty, jest minister nauki i szkolnictwa wyższego. Przedział kwoty, jaki ustali rektor uczelni wraz z osobami wchodzącymi w skład komisji, musi mieścić się w przedziale 300 zł a 560 zł. Żadna szkoła, czy też uczelnia wyższa nie może wyznaczyć progu wyższego lub niższego niż ten przedział. Kogo dochody bierze się pod uwagę podczas podejmowania decyzji o przyznaniu stypendium?

  • studenta (osobę, która kształci się na uczelni)
  • rodziców i rodzeństwo
  • współmałżonka
  • dzieci, które utrzymywane są przez studenta

Podczas wyliczania wysokości przychodu nie bierze się pod uwagę wcześniejsze przyznanie żadnego stypendium. Jeżeli student złoży wniosek o uznanie go za samodzielnego finansowo, wówczas przychody rodziców nie będą już brane pod uwagę. Dzieje się tak między innymi w przypadku śmierci obojga rodziców.

Ważną informacją jest fakt, że stypendium można pobierać tylko w przypadku jednego kierunku studiów i jedynie na pierwszym kierunku!

Stypendium rektora

Oprócz świadczeń socjalnych studenci mogą liczyć na pomoc finansową również w przypadku osiągnięć naukowych. W tym przypadku należy bezwzględnie kontrolować termin oddawania wniosków. Każdy może ubiegać się o to stypendium, jednak po dokładnej analizie, środki przyznane zostaną posiadającym bardzo wysoką średnią i osiągnięcia naukowe. O to świadczenie można ubiegać się dopiero na drugim roku studiów. W przypadku osób, które ukończyły studia pierwszego stopnia i podjęły decyzję o kontynuowaniu studiów magisterskich, wówczas mogą ubiegać się o przyznanie stypendium już od pierwszego semestru. Przyznawane jest na podstawie poprzednich wyników uzyskanych na uczelni.

Należy pamiętać, że każda uczelnia ustala swój własny i indywidualny termin. Po terminie wnioski nie będą już rozpatrywane. Nawet studenci, którzy mają bardzo wysokie wyniki, nie będą mogli skorzystać wówczas ze świadczenia. Warto więc się starać i zdobywać wysokie wyniki. Dzięki temu można liczyć na dodatkowe źródło dochodu. Władze uczelni bardzo cenią ambitnych studentów. Warto się postarać, gdyż otrzymamy wtedy dodatkowe środki na nasze konto bankowe.

Stypendia od organizacji pozarządowych

Bardzo często organizacje pozarządowe decydują się na przyznanie stypendium swoim podopiecznym. Kiedy możliwe jest przyznanie tego rodzaju świadczenia? Jakie warunki należy spełnić, aby móc liczyć na taką pomoc? Są to stypendia do wysokości 3800 zł. Mogą zostać przyznane osobom fizycznym przez organizacje, które swoją działalność skupiają w obszarze użytku publicznego i podlegają zwolnieniu z podatku. Środki, które nie spełniają pewnych wymagać, zostają uznawane za darowiznę i podlegają opodatkowaniu.

W ciągu roku organizacja pozarządowa w charakterze płatnika zobligowana jest do odprowadzania zaliczek na rzecz tego podatku z tytułu wpłacanych stypendiów. Roczny limit przyznania środków to 3800 zł na jedną osobę. Miesięczna kwota wypłaty, czyli 380 zł pozwala dokonywać wypłat w bardzo elastyczny sposób. Należy jednak pilnować przekroczenia limitu od sumy wypłat dla jednej osoby w ciągu roku. To niezwykle ważne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *